CPO-Havenhuis

Bezoek aan het Havenkwartier in Deventer

 

In de zomervakantie was ik op bezoek bij een jonge bevriende familie die een familiewoning betrokken heeft in het havenkwartier in Deventer in begin van het jaar 2020.

 

De fietstocht van het station ging via de oude stad Deventer en door woonwijken uit de jaren tachtig. Het havenkwartier met een mix uit oude havengebouwen en individuele gebouwen van metselwerk, hout, metaal en vooral veel glas was een verrassend modern stukje stad rond om een gemeenschappelijke tuin.

 

Het CPO-havenhuis (collectief-particulier-opdrachtgeverschap) van mijn vrinden is een opvallend groen gebouw met uitkragende verdiepingen. De architect Angela Holterman, Atalja Willemen en Derko-Jan Dollen hebben in 2012 self-initiatief genomen, hebben een optie op een minder populair hoekkavel genomen en hebben een bijzonder plan gemaakt zonder opdrachtgevers. Om vier gelijkwaardige familiewoningen in een hoek te kunnen realiseren kozen de architecten voor Tetris-achtige in elkaar geschoven L-vormige plattegronden op drie verdiepingen met dakterras. Iedere woning heeft een eigen entree aan de straat en een glazen gevel over 8m op de 2e verdieping. Op het dak heeft iedere woning een dakterras aan de zuidzijde. 

 

De architecten hebben in de concept fase aan een houten constructie gedacht. In 2012 was dit nog een experimentele keuze. Inmiddels zijn er verschillende gebouwen ook boven de 4 verdiepingen uit hout gerealiseerd. De vrienden van mij waren erg enthousiast over een natuurlijk basismateriaal en de structuur van hout sprak hun aan.

 

De architecten hebben in begin de vier verschillende particulieren via een advertentie of via het initiatief van de gemeente gevonden. Samen met de vier particulieren heeft de architect een collectieve plan uitgewerkt tot en met de omgevingsvergunning. Er waren verschillende individuele keuzes mogelijke, de positie van de keuken en trappen, wel of niet extra uitkragen op de 2e verdieping en de grote van de toegang naar het dakterras. Uiteindelijk kwamen er appartementen tussen 111m2 en 127m2.

 

De aanbestedingsfase liep stroef. De plaatselijke aannemers waren niet bekend met een houten constructie waardoor de bouwkosten te hoog op liepen. Drie particulieren sprangen in deze fase van het project. De architecten hadden geen middelen meer. De vriend van ons liet niet los en overtuigde de architecten om door te gaan. Samen zochten ze opnieuw naar drie nieuwe kopers en het lukte. Ze wijzigden het materiaal van houten en gingen over naar een meer traditionelere betonconstructie met een stalen gevelmateriaal.

 

De aannemer Hemeltjen Wijhe realiseerde de groene parel in het Havenkwartier. In de avond keken wij samen met alle buren naar een rode indrukwekkende ondergaande zon naast de oude toren van de Bergkerk in het centrum van Deventer.

 

Meer info over dit project is te vinden op www.hollandszicht.nl

 

 

 

 

Visiting the harbour district of Deventer

 

During the summer holidays, I was visiting a young family of friends who moved into a family house in the harbour district in Deventer at the beginning of the year 2020. The bike ride from the station went through the old town of Deventer and residential areas from the 1980’s. The harbour district changed from a working district into a housing area in the last 10 years. Now there is a mix of old harbour sheds and new individual houses made from brick, wood, metal and a lot of glass. It looked surprisingly very modern around a common garden.

 

The CPO (collective-private commissioning) harbour house of my friends has a striking green color with cantilevered floors. The architects Holland Zicht took an own initiative and put an option on the less popular corner plot of the ‘zelfbouwkavels’ in 2012. They designed a house with four equal family houses on three levels with a roof terrace. The Tetris-like-shaped houses had all an own entrance on the ground floor, an eight meter wide space on the 2nd floor and a roof terrace on the south side.

 

In the first plan the architect chose a CLT construction (cross laminated timber). In 2012 was this choice very experimental. Today a lot of CPO projects are made out of this construction material. My friends were very enthusiastic about the material because the material is bio based and gives a warm special charm to the house.

 

In this phase the architects found 4 different buyers through advertisement and through the marketing of the municipality. The architect designed individual houses. The participants could choose for the position of the stairs, the kitchen, the bathroom, the size of the cantilevering, the void and the size of the space on the roof. The result was houses between 111m2 and 127m2 and a permission.

 

The tendering phase was very difficult. The local contractors were not familiar with the CLT construction and the cost were too high. In reaction on these three participants left the project and the architects ran out of resources. The friend of us did not let go and convinced the architects to continue. Together with a contractor and the architect the wood construction changed into concrete with a steel façade and three new participants came up.

 

The contractor Hemeltjen Wijhe build a green pearl in the harbour district. In the evening of my visit we and all the other three participants were sitting on the roof terrace watching the red sun going down next to the church tower of the Bergkerk in the center of Deventer.

 

More info: op www.hollandszicht.nl


Gemeentelijke energietransitie

Ute Brinkmeier was op 16 april op een congres over de gemeentelijke energietransitie.

 

Vera Pieteman presenteert het waarom en het hoe van de energietransitie. Op de klimaatconferentie van Parijs in 2015 is een klimaatakkoord met 174 landen afgesloten om de overmatige CO2 uitstort van het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Het Rijk heeft deze afspraken vertaald door 35 TWH-energie door hernieuwbare energie op te wekken en 1,5 miljoenen woningen gasvrij te maken. De nationalen afspraken worden in 30 Regionale Energie Strategieën (RES) in de praktijk gebracht.

 

De landschapsarchitect Dirk Simons heeft onderzoek gedaan naar energielandschappen. Waar is voldoende geothermie, zon, wind, water en biomassa. Hij denkt dat wij met de 3e generatie windmolens op de Noordzee 500 PJ kunnen opwekken, 100 PJ op het land en 200 PJ met zonenergie. Voor de energietransitie hebben wij erbij nog warmte nodig uit geothermie en veeteelt en een warmtenet. Omdat iedere omgeving anders is kan niet een hoofd masterplan gemaakt worden maar wordt het landschap de regisseur van de techniek en de ruimtelijke ordening.

 

Peter Nieuwenhuisje van Tennet presenteert het energiesysteem in samenhang met de buurlanden. Door steeds meer duurzame stroom op te weken door zonnepanelen en wind hebben wij in de toekomst betere stroomlijnen en transformatorhuisjes nodig. Vandaag al moet het stroomnet invloeden van pieken en dalen uit de buurlanden op kunnen vangen. Om te investeren in een beter systeem zou er juridische zekerheid zijn wat RES niet kan bieden.

 

Hubert Boud van Alliander kijkt op wijkniveau met een voorbeeld van Amsterdam. Door wijken op te zetten met diverse afname van energie kunnen piekmomenten gereduceerd worden, zoals in de Sluisbuurt. Per locatie zijn er andere energiebronnen gunstiger. Een idee is energie community op te zetten om makkelijker afspraken te kunnen maken voer energieverbruik en samen gebruik te kunnen maken van duurzame warmtebronnen. Energiecoaches kunnen de community hierbij ondersteunen.

 

Een energiecoach kan een typisch huis onderzoeken met warmtefoto’s en luchtdruktests en kan de resultaten op de anderen huizen in de wijk projecteren. In individuele gesprekken kan de energiecoach voor ieder huishouden de beste energetische maatregel bepalen.

 

Brinkmeier Elands architecten werkt veel met particulieren en groepen. Zij hebben ervaring met het verduurzamen van woningen en willen deze kennis en kunde graag inzetten om samen met de mensen de wijk toekomstbestendig te maken.  

 

The governmental energy transition – together at work

 

On the 16th of April Ute Brinkmeier joined the congress of the government energy transition.

 

Vera Pieteman presents the why and how of the energy transition. In 2015 174 countries made a commitment about reducing CO2 production on the climate summit in Paris. The central government of the Netherland translated this enormous goal into reducing of 35 TWH energy into renewable energy and transforms 1,5 million houses into gas free houses. The central government divided the Netherlands into 30 energy regions because every region has different energy sources in the surroundings. They call this RES.

 

The landscape architect Dirck Simons did research to energy sources in the landscape and made maps of energy sources like sun, water, geothermic, wind, biomass. With the 3rd generation of the windmills he suggested that we can produce 500PJ on the North Sea, 100 PJ on the earth and 200PJ with the sun. To reach the energy transition we need the warm from the geo thermology, from the farmers and the heat-pipe-networks. The landscape is the director for the technical and the spatial planning.

 

Peter Nieuwenhuisje van Tennet presents the energy system connected with the connected countries. If we still produce more sustainable energy we need as a better electric network. The older lines are not stronger enough and we need more transformation houses to deal with energy peaks from incident of the neighbour countries. The RES gives not enough security to do such big investments.

 

Hubert Boud van Alliander is talking about the complexity of the energy transition and gives a case study from a new area in Amsterdam. We can reduce the peak moments to mix functions in the new area’s like in the Sluisbuurt. Every neighbourhoods have different effective energy sources. The idea is to setup energy communities to reduce the peak moments and to use together the natural heat sources. Energy couches can give advice to the communities.

 

A energy coach can do research for one typical house in that area and can talk with every household individual to find the best solution for their private situation.

 

 

Brinkmeier Elands architects has a lot of experiences to work together with private clients and with groups. They have a lot of knowledge about how to make your house more sustainable. They want to work together with this background to invest in a better future.


Vergunningvrij bouwen en kruimelgevallen

Maarten Elands heeft op 11 april 2019 een cursus gevolgd voor een update vergunningvrij bouwen en kruimelgevallen. Wil je weten wat je op je kavel mag aanbouwen, bijbouwen of uitbreiden, kom je snel de regels van de rijksoverheid tegen over vergunningvrij bouwen. De regels zijn simpel en worden ook met handige schema’s eenvoudig uitgelegd. Maar toch zijn eer altijd bijzondere gevallen waar de voorkant niet eenduidig is of een combinatie uit vergunningvrij en vergunningplichtig de zaak erg complex maakt.

 

Na een dag actief te luisteren naar de definitie van achtererf- en bebouwingsgebied weet Maarten nu alles over de kruimelregeling. Soms is er veel meer mogelijk als in eerste instantie gedacht. De kruimelregeling is soms oprekbaar zodat zonder het bestemmingsplan te wijzigen bijzondere oplossingen mogelijk zijn die door deze regeling vergunt kunnen worden.

 

Maarten weet nu hoe je creatief kruimels kunt combineren. Dit zijn afwijkingen van het bestemmingsplan (Wet algemene bepaling omgevingsrecht) die in artikel 4, bijlage II Bor (Besluit omgevingsrecht) genoemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan transformaties van kantoren naar woningen, verandering van een puntdak naar een plat dak of zonneakkers in toekomstige energie gebieden.

 

Permission free building and crumb cases

 

On 11th of April 2019 Maarten Elands joined a course updating permission free building and crumb cases. If you want to know how much you can extend your house than you are quickly coming across the rules for permission free building from the central government. The rules are simple and filled up with visuals. Still often the cases are extreme unclear about the front side or a combination between permission free and permission obliged cases are rising up complex questions.

 

After one day active listening to all the definition about the backyard and building area, Maarten knows everything about the crumb rules. In some cases, there is more possible than you think in the first instance. The crumb rules are strikable so that special solution without changing the urban destination plan you can get a permission.

 

 

Maarten knows how you can combine the crumbs. This are deviations from the urban destination plan (general rules urban surroundings) with article 4 attachment II of the decision urban surrounding rules. This are cases like transformation from an office building into a housing function, changing the form of a roof from a pointed roof into a flat roof or solar farms in future energy transformation area’s.


Happy new year 2019!

Brinkmeier Elands architecten wensen jullie allemaal een goede start voor het nieuwe jaar 2019!

Transformatie in Almere

Aan de rand van de Kruidenwijk van Almere Stad staan enkele vrijstaande bedrijfsgebouwen op de grens van een woon- en een bedrijventerrein. Eén van deze gebouwen wordt getransformeerd naar een woongebouw met een hedendaagse uitstraling.

 

Brinkmeier Elands architecten heeft samen met Holger Mührmann van Intarcdesign een plan gemaakt om het drie verdiepingen tellende bouwwerk om te bouwen naar zeven appartementen met elk een eigen buitenruimte. De appartementen zijn ca. 40 m2 groot en geschikt voor starters of alleenstaanden. Dit type woning is in deze wijk en in heel Almere op dit moment nog niet te vinden.

 

De gevels krijgen een make-over. Door de bakstenen gevel in de kleur wit te schilderen, de kozijnen en de stalen constructie van de balkons een antraciet kleur te geven en grote glasdeuren toe te voegen op de begane grond en bij de balkons krijgt het gebouw een frisse en eigentijdse uitstraling.

 

Op het maaiveld zijn voor elke woning een parkeerplaats en tuintjes voor de appartementen op de begane grond gepland. Ook is er ruimte voor bloemen, planten en hagen op de grenzen van de tuinen en het openbare gebied. De toegevoegde groene elementen maken de transformatie af, waardoor het voormalige karakterloze bedrijfspand een vriendelijk woongebouw zal worden.


Borrel in de tuinen van MidWest

Maarten en Ute werken vanaf januari 2018 samen onder de naam Brinkmeier Elands architecten vof. Wij nodigen uit voor een borrel in de tuinen van MidWest op de Cabralstraat 1 in Amsterdam. Tussen 16:00 en 20:00uur zijn jullie welkom. Laat even weten dat je komt.

Stage bouwkundig tekenaar/architect

Brinkmeier Elands Architecten zoekt een bouwkundig tekentalent. Het bureau richt zich op de particuliere markt maar heeft ook veel terugkerende professionele opdrachtgevers in en rondom Amsterdam. Wij zoeken iemand die graag bouwkundige tekeningen maakt en goed kan werken met ArchiCad, Autocad of Sketchup.

 

De werkzaamheden zijn o.a.:
- Bouwkundig tekenwerk van renovaties en uitbreidingen van woongebouwen (situaties, plattegronden, doorsneden, gevels, details en 3D’s)
- Uitwerken van tekeningen naar NEN 2580
- Woningen opmeten en documenteren
- Splitsingstekeningen
- Indienen van omgevingsvergunningen
- Klantenbezoek en communicatie
- Uitzoeken van bestemmingsplanregels, bouwregels en welstandsnota
- Deelname aan het wekelijkse werkoverleg

 

Wij bieden een passende stagevergoeding. Ons kantoor zit vlakbij het Mercatorplein en we werken in een voormalig schoolgebouw. Bel of mail met ons als je meer informatie wilt of voor het maken van een afspraak!

 

ute@brinkmeierelands.nl

0648336125


Excusie

Ute Brinkmeier, Maarten Elands en Holger Mührmann hebben 10 jaar geleden als ontwerper, architect en projectleider bij verschillende grotere architectenbureaus gewerkt. De drie gingen op stap om enkele gerealiseerde projecten in Noord-Holland, Gelderland en Overijssel nu weer op te zoeken.

 

1. Appeldoorn: 68 soziale woningen met parkeergarage en vier wooneenheden voor dementerende van AHH Architectuurstudio Herman Hertzberger.

https://www.ahh.nl/index.php/nl/projecten2/14-woningbouw/66-de-witte-wolken-apeldoorn

2. Appeldoorn: Uitbreiding ziekenhuis van A/d Amstel architecten.

http://www.adamstel.nl/portfolio/gelre/

3. Zwolle: Uitbreiding/nieuwbouw ziekenhuis van Albert en van Huut.

http://www.albertsenvanhuut.nl/architecture-and-interior/health-care/hospital-isala-klinieken-zwolle/

4. Zwolle: Gezond en ecologisch vakantiehuis in aanbouw.

5. Heerhugowaard: Stadhuis met bibliotheek van Hans van Heeswijk.

http://heeswijk.nl/pers/boeken/gemeentehuis-bibliotheek-en-parkeergarage-heerhugowaard.html

6. Zaandam: 54 appartementen in Zaandam van Dick van Gameren en Bjarne Mastenbroek.

 


Parels 2017

Parels

Fiets je door Amsterdam kom je steeds meer projecten tegen waar Maarten en Ute tekening voor gemaakt hebben. De opdrachten verschillen nog van ontwerpen voor nieuwbouw, uitbreidingen, dakopbouw, dakkapellen, transformaties, verbouwingen, samenvoegingen van woningen of splitsingstekening. Vaak zijn de projecten van een kleine korrel. Stel wij geven iedere project een roze kleur dan zou snel Amsterdam in een roze wolk verschijnen.

 

Speelplaatsen

Dit fenomeen dat vele kleine projecten een groot project kunnen worden komt ons bekend voor namelijk de architect Aldo van Eyck (1918-1999) heeft dit met zijn speelplaatsen gedaan. Voor de Amsterdamse Publieke Werken heeft Aldo openbaar toegankelijke speelplaatsen ontworpen op braakliggende gebieden zodat het kind weer een plek kreeg in de stad en tegelijk de stad er een voordeel bij had. Aldo maakte een kaart van Amsterdam waar alle speelplaatsen gemarkeerd waren.

 

Spontaniteit

Van Eyck experimenteerde met de vormgeving en de ruimtelijke inrichting van de speelplaatsen. Tussen bestaande structuren was hij op zoek naar ruimtelijke inrichtingen die een spontaniteit zullen oproepen bij kinderen. Door vrije vormen in een grid te leggen ontstaan tussenruimtes waar volgens Aldo het gedrag tot spontaniteit ontstaat.

  

Ideeën en realisatie

Maarten en Ute hebben zich als opdracht gesteld om door hun tekeningen en ideeën zowel de particulieren als de omgeving te verrassen en tegelijk de dromen in een praktisch haalbaar plan om te zetten. Maar of dit nu alle roze parels moeten zijn?

Overzicht projecten 2017

Kinderspeelplaatsen Amsterdam II


Brinkmeier Elands architecten

Ute Brinkmeier met www.umaa.nl en Maarten Elands met www.maartenelands.nl werken vanaf 01 januari 2018 samen onder de naam Brinkmeier Elands architecten www.brinkmeierelands.nl .

 


Nieuwe werkruimte

Sinds september 2017 werken Maarten en Ute samen in een ruimte op de Cabralstraat 1 in Amsterdam. Het is een oud schoolgebouw in de Baarsjes beheerd door de stichting MidWest. Het gebouw staat midden in het stedenbouwkundige Plan West van de architect Hendrik Petrus Berlage. In de jaren twintig en dertig ontstond hier bebouwing in de stijl van de Amsterdamse School en later ook in de stijl van de vroege Nieuwe Zakelijkheid.

 

Het gebouw is tussen 1938 en 1939 door de architect Karel Petrus Thole (1882-1971) gebouwd. Thole heeft naast school- en woongebouwen ook aan kloosters en kerken gewerkt. Hij experimenteerde met de nieuwe materialen maar heeft zich niet aangesloten bij de modernistische stroming van Delft of bij de Amsterdamse school.

 

Vanuit het Mercatorplein verschijnt een imposante kopgevel van een strip die tussen twee u-vormige woonplokken in staat. De stichting MidWest deelt met de omliggende woonblokken de binnenruimte, waar zij een gemeenschappelijke tuin inrichten. De kopgevels in het oosten en westen vormen met de omliggende gebouwen stedelijke pleinen.

 

MidWest is nu nog bezig de begane grond te transformeren tot een publiek gebied met restaurant, filmruimte, theaterzaal, yoga- en vergaderruimtes. Op de bovenste verdiepingen huren verschillende kleine bedrijven de lokalen. Per laag zijn er een gezamenlijke pantry, wc's en belhokjes. Maarten en Ute zitten in lokaal 2.2 en verhuren enkele bureaus als flexwerkplek.

 

Zij vinden het prettig verschillende disciplines om zich heen te hebben. Hierdoor wordt niet alleen over stalen constructies, maar ook over theater en film gesproken. Een interessante mix is ook te vinden in de wijk. In 2007 was deze wijk voor de gemeente nog een probleemwijk. Tien jaar later is er een kattencafé naast de bruine kroeg en de hippe vegalunchtent naast de Turkse warme bakker.

 

Op het Mercatorplein kan je van een cappuccino genieten met uitzicht op de massieve torens van Berlage met een tosti van de food truck van Tweede Kans Brood. Maarten en Ute zijn ervan overtuigd dat de stedenbouwkundige structuur van deze wijk een goede basis biedt om een bloeiend deel van de stad te zijn.

 

 

Tip: Er zijn nog twee flexwerkplekke vrij!