Sustainble building with timber

1 NL Gewoonhout   2 NL Amsterdam Koffiefabrik Messvisser Leister Buildings   3 NL Amsterdam Liander De Zwarte Hond   4 NL Amsterdam Hotel Jakarta SeARCH   5 DE Düsseldorf  The Cradle  HPP   6 NO Mjostarnet Tower of lake Mjosa Voll Arkitekter

De afgelopen weken heeft Ute een digitale cursus gevolgd aan de TU-Delft over duurzame gebouwen met een houten constructie. Erg inspirerend! Van de duurzame bosaanbouw, houten gebouwen uit het verleden en van nu, massieve houtconstructies, houtverbindingen ambachtelijk en computergestuurd, productie, oppervlakte behandeling, veiligheid, transport en montage kwam alles een keer langs. Wat is het verschil tussen Glulam, CLT, DLT en LVL?  Voor welke projecten zijn 1D, 2D en 3D elementen geschikt? Hoe kan een houtconstructie aan de brand- en akoestische eisen voor laagbouw en hoogbouw voldoen? Kan hout bijdragen aan een gezond gebouw? Hoe levensbestendig is een houten constructie? En wat voor voorbeelden zijn er reeds gebouwd?

In recent weeks, Ute has followed a digital course at TU-Delft about sustainable buildings with timber. Very inspiring! From sustainable forestry, buildings with timber from the past and present, mass timber constructions, traditional and computer-controlled joinings, production, surface treatment, safety, transport and assembly, everything was covered at some point. What is the difference between Glulam, CLT, DLT and LVL? For which projects are 1D, 2D and 3D elements suitable? How can a mass timber constructions meet the fire and acoustic requirements for low-rise and high-rise buildings? Can timber contribute to a healthy building? How life-resistant is a mass timber construction? And what examples do we know?

Positief advies transformatie sporthal in appartementen

Vandaag hebben wij een positief advies ontvangen voor het gevelbeeld van de transformatie van een sporthal en sportschool gelegen boven op een industrieel gebouw met bestaande woningen rondom. 

In de foto's van de bestaande situatie is de sporthal boven de woningen met een bruin met beige staalplaat bekleed. Door de kleur van het bestaande metselwerk te gebruiken, de openingen en buitenruimtes te kopiëren ontstaan er een verweving van de twee volumes.

Met dit voorstel kan er weer leven inkomen in de leegstaande sporthal en sportschool in Vaals.

Vanger van verhalen van de aarde


Vanger van verhalen van de aarde

 

De folly’s zijn tijdelijk en daarom werken wij met hergebruikt materiaal. Nadat de folly verankerd is geweest met het landschap kunnen de materialen los van elkaar weer gewoon gebruikt worden of als folly verankeren met een ander landschap. Het materiaal komt vooral voort uit het landschap zelf zoals aarde en plastic zwerfafval. Voor de constructie kiezen wij eenvoudige materialen zoals tentscheerlijnen en steigerbuizen. Ons idee is een compositie te maken tussen de aarde en een ‘vanger’ gehaakt uit plastic zwerfafval. Wij nodigen de bezoekers en vooral kinderen uit om gevonden bladeren, takken of veertjes toe te voegen aan de vanger. De vondsten bewegen in de wind en stimuleren de fantasie voor verhalen van de aarde. De vanger kan in het midden van een weidelandschap geplaats worden en is van ver af te zien. Er loopt een smal pad omzoomd door lang gras naar een aarden heuvel. Hier bovenop bevindt zich de vanger. Het verzamelde plastic zwerfafval sorteren we op kleur en snijden we in slierten. Deze slierten combineren wij met plantenmateriaal of stofresten. Hierdoor ontstaat een soort garen. Met een grote houten haaknaald worden drie driehoeken gehaakt. Deze plaatsen wij in iedere hoek van een grotere driehoek. Tussen de driehoeken ontstaat een open haakwerk. Het haakwerk ondersteunen wij met een lichte en eenvoudig constructie. Wij bouwen een portaal van steigerbuizen gefundeerd in de grond en verankerd met tentscheerlijnen. De folly is bedoeld als een open structuur waar een interactie met de bezoeker welkom is. Wil iemand kijken naar de vanger, verhalen verzinnen, iets toevoegen of rustig zitten, dat kan allemaal.

 

Ontwerpers: Daniela Castelbranco en Ute Brinkmeier

 

 

Catcher of story’s of the earth

 

The not-permanent Folly is made from found and re-used materials. After the Folly is connected tot the landscape the single materials can be used again or the Folly can connect to another landscape. The materials are coming from the landscape itself like earth and plastic swarm waste. The construction is made from simple materials like guy lines and scaffolding tubes. Our idea is to make a composition between the earth and the ‘catcher’, a crochet made from plastic swarm waste. We invite the visitors to add findings like leaves, branches, feathers to the ‘catcher’. The findings can move in the wind to stimulate the fantasy for stories of the earth. The catcher can be stand in the middle of a meadow and is visible form a far distance. There will be a small path lined with long grass to the earth hill. On top of it will be the catcher. The collected plastic swarm waste will be sort by colour, cut into small lines, combine with organic materials and old textiles and drill into a kind of yarn. With a big wood needle we will hook three triangles and connect them to a big triangle with an open crochet in the middle. The crocheted is supported by a light simple construction, a portal made from scaffolding tubes fixed in the ground and stabilized with guy lines. The folly is meant as an open structure where the interaction with the visitors is welcome. If someone wants to look to the catcher, think about new stories, add findings or simple sit and relax, this all is be possible.

 

Designers: Daniela Castelbranco and Ute Brinkmeier

 

 

Arata Isozaki

Air-City, Arata Isozaki, 1962 unbuild

LUZERNE ARK NOVA, Arata Isozaki en Arnish Kapur,  2013, Foto: Iwan Baan

The National Convention Centre, Doha/Qatar, Arata Isozaki, 2011, Foto: Hisao Suzuki


Arata Isozaki (born 1931, died 29-12-2022) was a Japanese architect, theorist, and a teacher who died last week at the age of 92. After his study of architecture at University of Tokyo he was involved in the Kenzo Tange Lab where they worked at the last week Tokyo Plan. Searching for ways that the city could expands the Metabolists emphasized the concept of biological growth in architecture, implying that the city, as well as its structures, are living organisms that develop together.

 

In 1962 he created a futuristic proposal called “City in the Air”. It is a project of capsules suspended in the air over cylindrical and modular megastructure 30m above the existing city. This tree- last week like structure with cantilever trunks can incorporate or remove unites of capsules in order to satisfy in real time the necessities of the residents.

 

With his own studio he becomes one of the star architects next to Zaha Hadid and Rem Koolhaas. He is known for the MOCA Museum of Contemporary Art in Los Angeles, Domus Museum in La Coruna in Spain, or the Art Tower Mito city in Japan. Isozaki was an experimental designer until the end of his life. He was working globally, and looked to the to Japanese tradition as well as to Western modern architecture.

 

He worked together with artists like Anish Kapoor on an air-inflated membrane structure LUCERNE FESTIVAL ARK NOVA. This concert-hall for 500 visitors equipped with a podium, light and electricity can be folded up and the equipment can be dismantled and loaded on a truck in order to be transported to different places. In 2013/2014 it was built up in Miyagi during the world famous music festival in Lucerne to give hope to the victims of Fukushima, and moved in 2015 to Fukushima and in 2017 to Tokyo.

 

The last design of Arata Isozaki is realized in 2011 in Dohar/Quatar, the National Convention Centre. It is a straight modern volume with a roof on a organic tree trunk structure which resembles an air-inflated construction. This design has a strong connection to the air-city idea of 1962, the capsule is  even more public and the structure looks even more flexible.

 

Further reading:

Brinkmeier, Ute. Rem Koolhaas en Toyo Ito Tussen Japanse en Westers Modernistische Architectuur. Bachelor UVA, 2013.

Circulair bouwen en denken

Circulaire stadswijken, circulaire design ideeën, circulair materiaalgebruik, circulair bouwen zijn nu al containerbegrippen geworden net zoals duurzaamheid.  In 2002 hebben McDonough, William en  Baumgart, Michael in Cradle to Cradle Remaking the Way We Make Things zich ingezet om ons denken over het gebruik en de productie van materialen te herdenken. De film Inconvenient Truth van El Gore uit 2006 en klimaatactivisten zoals Greta Thunberg veranderden het bewustzijn bij velen. Natuurcatastrofes, hoog water, droogte en hitte zijn het gevolg van ons menselijk handelen. Bruno Latour stelt in 2017 in het boek Oog in oog met Gaia dat de natuur niet meer de stabiele achtergrond vormt en wij in het tijdperk van het antropoceen gestapt zijn.

 

Gemeentes en particulieren initiëren steeds vaker ideeën om het klimaat en het leven te verbeteren, gezond en lokale voedselproductie, regenwateropvang, groenere steden, repareren van apparaten en gebouwen, energie sparende maatregelen, natuurlijke energiebronnen, diverse samenleving,  biodiversiteit, recycling en reductie van materialen. In de bouwwereld zijn verschillende certificaten ingevoerd zoals BREEAM of het Energielabel. Architectenbureaus zoals Superuse hebben gebouwen gerealiseerd uit 80% hergebruikte materialen. De platform New Horizon maakt uit slopen oogsten. Te slopende gebouwen worden donorgebouwen voor nieuwe bouwprojecten in de buurt. Bouwen met hout zoals CLT, HSB met FSC en PEFC-hout hebben een lage CO2-footprint, zijn biobased en recyclebaa

 

Hout is ook in ons geval het materiaal dat wij wilden gebruiken voor een recycle boekenkast. Ons donorgebouw was een schuurtjes en schutting uit de tuin van een vriend van Maarten. Geïnspireerd door de Ducht Design Week met een route over biobased bouwen en een bezoek aan de werkplaats van Piet Hein Eek zijn wij aan de slag gegaan met het ontwerp van twee hangende boekenkasten op maat gemaakt tussen twee deuren en een bovenlicht in een voormalig schoolgebouw. De planken zijn gezaagd en geschroefd maar niet gelijmd en geverfd. In de toekomst kunnen wij de planken weer makkelijk uit elkaar halen en opnieuw gebruiken voor een nieuwe schuur of een ander meubelstuk. Heb je een bestaand gebouw en wil je dit transformeren dan denken wij graag met je mee over een circulaire aanpak.

 

 

Circular boekshelf in studio Brinkmeier Elands

Circular city districts, circular design ideas, circular use of materials, circular construction have already become container concepts, just like sustainability. In 2002, McDonough, William and Baumgart, Michael wrote in Cradle to Cradle Remaking the Way We Make Things about to change the thoughts of use and production of materials. The film Inconvenient Truth of El Gore in 2006 and climate activists like Greta Thunberg change the consciousness of many people. Nature ramps, high water, dried and heat are the consequences of human actions. Bruno Latour proposes in Facing Gaia in 2017 that the nature is not anymore the stable background, we stepped into the era of the Anthropocene.   

 

Governments and people initiate more and more ideas for a better climate and a better future, healthy and local food production, rainwater storages, green cities, repair of devices and buildings, energy reduce actions, natural energy sources, diverse society, biodiversity, recycling and reduction of building materials. In the construction world there are different certificates like BREEAM and the Energy label. Architectural firms such Superuse have realized buildings up to 80% made of recycled materials. The New Horizon platform consists of harvesting from demolition. To be demolish buildings become donor buildings for the neighbourhood. Building with wood like CLT, HSB with FSC and PEFC-wood have a low CO2-footprint, are biobased and easy to recycle.

 

Wood is also the material we want to use for our recycle book shelfs. Our donor building was a garden house of a friend of Maarten. Inspired by the Dutch Design Week with the biobased route and a visit of the workshop of Piet Hein Eek we designed a book shelf tailor-maid between two doors and a skylight in our studio in a former school building. The shelfs are sawed and screwed but not glued and painted, so that it is easy to resemble the wood shelves and reuse it for a new hut or furniture. Do you have an existing building and you want to transform it we like to think with you for a circular approach.


CPO-Havenhuis


Bezoek aan het Havenkwartier in Deventer

 

In de zomervakantie was ik op bezoek bij een jonge bevriende familie die een familiewoning betrokken heeft in het havenkwartier in Deventer in begin van het jaar 2020.

 

De fietstocht van het station ging via de oude stad Deventer en door woonwijken uit de jaren tachtig. Het havenkwartier met een mix uit oude havengebouwen en individuele gebouwen van metselwerk, hout, metaal en vooral veel glas was een verrassend modern stukje stad rond om een gemeenschappelijke tuin.

 

Het CPO-havenhuis (collectief-particulier-opdrachtgeverschap) van mijn vrinden is een opvallend groen gebouw met uitkragende verdiepingen. De architect Angela Holterman, Atalja Willemen en Derko-Jan Dollen hebben in 2012 self-initiatief genomen, hebben een optie op een minder populair hoekkavel genomen en hebben een bijzonder plan gemaakt zonder opdrachtgevers. Om vier gelijkwaardige familiewoningen in een hoek te kunnen realiseren kozen de architecten voor Tetris-achtige in elkaar geschoven L-vormige plattegronden op drie verdiepingen met dakterras. Iedere woning heeft een eigen entree aan de straat en een glazen gevel over 8m op de 2e verdieping. Op het dak heeft iedere woning een dakterras aan de zuidzijde. 

 

De architecten hebben in de concept fase aan een houten constructie gedacht. In 2012 was dit nog een experimentele keuze. Inmiddels zijn er verschillende gebouwen ook boven de 4 verdiepingen uit hout gerealiseerd. De vrienden van mij waren erg enthousiast over een natuurlijk basismateriaal en de structuur van hout sprak hun aan.

 

De architecten hebben in begin de vier verschillende particulieren via een advertentie of via het initiatief van de gemeente gevonden. Samen met de vier particulieren heeft de architect een collectieve plan uitgewerkt tot en met de omgevingsvergunning. Er waren verschillende individuele keuzes mogelijke, de positie van de keuken en trappen, wel of niet extra uitkragen op de 2e verdieping en de grote van de toegang naar het dakterras. Uiteindelijk kwamen er appartementen tussen 111m2 en 127m2.

 

De aanbestedingsfase liep stroef. De plaatselijke aannemers waren niet bekend met een houten constructie waardoor de bouwkosten te hoog op liepen. Drie particulieren sprangen in deze fase van het project. De architecten hadden geen middelen meer. De vriend van ons liet niet los en overtuigde de architecten om door te gaan. Samen zochten ze opnieuw naar drie nieuwe kopers en het lukte. Ze wijzigden het materiaal van houten en gingen over naar een meer traditionelere betonconstructie met een stalen gevelmateriaal.

 

De aannemer Hemeltjen Wijhe realiseerde de groene parel in het Havenkwartier. In de avond keken wij samen met alle buren naar een rode indrukwekkende ondergaande zon naast de oude toren van de Bergkerk in het centrum van Deventer.

 

Meer info over dit project is te vinden op www.hollandszicht.nl

 

 

 

 

Visiting the harbour district of Deventer

 

During the summer holidays, I was visiting a young family of friends who moved into a family house in the harbour district in Deventer at the beginning of the year 2020. The bike ride from the station went through the old town of Deventer and residential areas from the 1980’s. The harbour district changed from a working district into a housing area in the last 10 years. Now there is a mix of old harbour sheds and new individual houses made from brick, wood, metal and a lot of glass. It looked surprisingly very modern around a common garden.

 

The CPO (collective-private commissioning) harbour house of my friends has a striking green color with cantilevered floors. The architects Holland Zicht took an own initiative and put an option on the less popular corner plot of the ‘zelfbouwkavels’ in 2012. They designed a house with four equal family houses on three levels with a roof terrace. The Tetris-like-shaped houses had all an own entrance on the ground floor, an eight meter wide space on the 2nd floor and a roof terrace on the south side.

 

In the first plan the architect chose a CLT construction (cross laminated timber). In 2012 was this choice very experimental. Today a lot of CPO projects are made out of this construction material. My friends were very enthusiastic about the material because the material is bio based and gives a warm special charm to the house.

 

In this phase the architects found 4 different buyers through advertisement and through the marketing of the municipality. The architect designed individual houses. The participants could choose for the position of the stairs, the kitchen, the bathroom, the size of the cantilevering, the void and the size of the space on the roof. The result was houses between 111m2 and 127m2 and a permission.

 

The tendering phase was very difficult. The local contractors were not familiar with the CLT construction and the cost were too high. In reaction on these three participants left the project and the architects ran out of resources. The friend of us did not let go and convinced the architects to continue. Together with a contractor and the architect the wood construction changed into concrete with a steel façade and three new participants came up.

 

The contractor Hemeltjen Wijhe build a green pearl in the harbour district. In the evening of my visit we and all the other three participants were sitting on the roof terrace watching the red sun going down next to the church tower of the Bergkerk in the center of Deventer.

 

More info: op www.hollandszicht.nl


Vergunningvrij bouwen en kruimelgevallen


Maarten Elands heeft op 11 april 2019 een cursus gevolgd voor een update vergunningvrij bouwen en kruimelgevallen. Wil je weten wat je op je kavel mag aanbouwen, bijbouwen of uitbreiden, kom je snel de regels van de rijksoverheid tegen over vergunningvrij bouwen. De regels zijn simpel en worden ook met handige schema’s eenvoudig uitgelegd. Maar toch zijn eer altijd bijzondere gevallen waar de voorkant niet eenduidig is of een combinatie uit vergunningvrij en vergunningplichtig de zaak erg complex maakt.

 

Na een dag actief te luisteren naar de definitie van achtererf- en bebouwingsgebied weet Maarten nu alles over de kruimelregeling. Soms is er veel meer mogelijk als in eerste instantie gedacht. De kruimelregeling is soms oprekbaar zodat zonder het bestemmingsplan te wijzigen bijzondere oplossingen mogelijk zijn die door deze regeling vergunt kunnen worden.

 

Maarten weet nu hoe je creatief kruimels kunt combineren. Dit zijn afwijkingen van het bestemmingsplan (Wet algemene bepaling omgevingsrecht) die in artikel 4, bijlage II Bor (Besluit omgevingsrecht) genoemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan transformaties van kantoren naar woningen, verandering van een puntdak naar een plat dak of zonneakkers in toekomstige energie gebieden.

 

Permission free building and crumb cases

 

On 11th of April 2019 Maarten Elands joined a course updating permission free building and crumb cases. If you want to know how much you can extend your house than you are quickly coming across the rules for permission free building from the central government. The rules are simple and filled up with visuals. Still often the cases are extreme unclear about the front side or a combination between permission free and permission obliged cases are rising up complex questions.

 

After one day active listening to all the definition about the backyard and building area, Maarten knows everything about the crumb rules. In some cases, there is more possible than you think in the first instance. The crumb rules are strikable so that special solution without changing the urban destination plan you can get a permission.

 

 

Maarten knows how you can combine the crumbs. This are deviations from the urban destination plan (general rules urban surroundings) with article 4 attachment II of the decision urban surrounding rules. This are cases like transformation from an office building into a housing function, changing the form of a roof from a pointed roof into a flat roof or solar farms in future energy transformation area’s.


Brinkmeier Elands architecten

Ute Brinkmeier met www.umaa.nl en Maarten Elands met www.maartenelands.nl werken vanaf 01 januari 2018 samen onder de naam Brinkmeier Elands architecten www.brinkmeier-elands.nl

 

Ute Brinkmeier with www.umaa.nl and Maarten Elands with www.maartenelands.nl are working together from 01 of January 2018 under the name Brinkmeier Elands architecten vof www.brinkmeier-elands.nl.