Brinkmeier Elands architecten is een architectenbureau in Amsterdam bestaande uit Ute Brinkmeier en Maarten Elands.

Brinkmeier Elands architects is an architecture office in Amsterdam consisting of Ute Brinkmeier and Maarten Elands.

Ontwerp

Design

Omgevingsanalyse, archiefonderzoek,  schetsen, visualisaties, stedenbouwkundige scenarios, ontwerpen in varianten, haalbaarheidsstudies, onderzoek, programma van eisen.

Environmental analysis, archive research, sketches, visualisations, urban planning in scenarios, design in variants, feasibility studies, program of requirements.

Bouwkundig tekenwerk

Architectural drawings

Vergunningen, bouwtekenigen, details, slooptekeningen, meetrapporten, splitsingstekeningen, verkooptekeningen, daglichtberekeningen.

Permits, architectural drawings, detailing, demolition drawings, measurement reports, division drawings, sales drawings, daylight calculations.

Advies

Advice

Technische omschrijvingen, technische tekeningen, elektra- en lichtplannen, aanbestedingen, bouwbegeleiding op maat, advies.

Technical description, technical drawings, electricity and light planning, tenders, customized construction supervision, advice.