Willem Pijperstraat

 

Situatie                Willem Pijperstraat

Location               Amsterdam

Klant                    Private persons

Client                   Particuliere

Status                  Series roof structures

Status                  Reeks dakopbouwen

 

 

Year

Jaar                     2018 - heden

 

Program              7 x top living+roof terrace

Program              7 x uitbreiding wonen

Team

Partners              Brinkmeier Elands

 

In de Willem Pijperstraat hebben wij aan een reeks dakopbouwen, verbouwingen en uitbreidingen gewerkt. De Willem Pijperstraat en de Prinses Irenestraat maakt deel uit van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving wat direct aansluit aan het Zuidasgebied met grootschalige ontwikkelingen. Ons strook staat parallel aan de laan Parnassusweg en zit tussen de grootschalige kantoorgebouwen rond om de Parnassustoren en een schoolgebouw op de Zuidas. Het zijn 15 rijtjeswoningen opgericht in 1957 en ontworpen als drive-in woningen met twee woonlagen erboven.

 

Het bestemmingsplan liet max. 9m hoogte toe. Omdat de drive-in laag een hoogte van 2,1m had was er nog speelruimte voor een dakterras op het bestaande dak. Een dakopbouw was mogelijk volgens het buitenplanse afwijkingsbeleid Amsterdam Zuid. Samen met Welstand hebben wij voor een nieuwe laag gekozen, licht open en modern. De keuze van de lichte aluminium buitengevel met lichtgrijze kozijnen zetten zich duidelijk af van het gele metselwerk met plaatmateriaal.

 

Iedere bewoner koos voor een andere indeling en gebruik van de nieuwe laag, een grote slaapkamer met open badkamer en inloopkast, een atelier, een eigen studio voor de volwassen dochter, meer kinderkamers en werkkamers. Het ontwerpproces verliep samen in een groep. Bij de uitvoering splitste zich de groep op. Iedereen zocht zijn eigen aannemer. De een aannemer werkte de opbouw prefab uit en de andere werkte op locatie. Inmiddels zijn de vormen van de dakopbouw te zien maar de buitenmaterialen moeten nog gemonteerd worden.

 

In the Willem Pijperstraat we have worked on a series of roof structures, renovations and extensions. The Willem Pijperstraat and the Prinses Irenestraat are part of the zoning plan Prinses Irenebuurt and surroundings, which connects directly to the Zuidas area with large-scale developments. Our strip is parallel to the Avenue Parnassusweg and sits between the large-scale office buildings around the Parnassus Tower and a school building at the Zuidas. They are 15 terraced houses founded in 1957 and designed as drive-in homes with two floors above.

 

The zoning plan allowed max. 9m height. Because the drive-in layer had a height of 2.1m, there was still room for play for a roof terrace on the existing roof. A roof structure was possible according to the out-of-plan deviation policy Amsterdam South. Together with Welstand we have opted for a new layer, slightly open and modern. The choice of the light aluminum exterior façade with light gray frames clearly contrasts with the yellow masonry with sheet material.

 

 

Each resident opted for a different layout and use of the new layer, a large bedroom with open bathroom and walk-in closet, a studio, a private studio for the adult child, more children's rooms and work rooms. The design process took place together in a group. In the execution, the group split up. Everyone was looking for their own contractor. One contractor worked out the superstructure prefab and the other worked on location. The shapes of the roof structure can now be seen, but the outer materials still have to be assembled. 

Reeks dakopbouwen vanuit de straatzijde  Series of roof structures street facade

Dakopbouw met aluminium panelen en grijze kozijnen

Roof structure with aluminium facades and grey windows

5 dakopbouwen van boven   5 roof structures top view

5 dakopbouwen tuinzijde  5 roof structures garden vieuw

Staalconstrution tijdens bouwerkzaamheden  Steel construction during building proces

Dakopbouwen in aanbouw  Roof structures during building proces