Gemeentelijke energietransitie

Ute Brinkmeier was op 16 april op een congres over de gemeentelijke energietransitie.

 

Vera Pieteman presenteert het waarom en het hoe van de energietransitie. Op de klimaatconferentie van Parijs in 2015 is een klimaatakkoord met 174 landen afgesloten om de overmatige CO2 uitstort van het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Het Rijk heeft deze afspraken vertaald door 35 TWH-energie door hernieuwbare energie op te wekken en 1,5 miljoenen woningen gasvrij te maken. De nationalen afspraken worden in 30 Regionale Energie Strategieën (RES) in de praktijk gebracht.

 

De landschapsarchitect Dirk Simons heeft onderzoek gedaan naar energielandschappen. Waar is voldoende geothermie, zon, wind, water en biomassa. Hij denkt dat wij met de 3e generatie windmolens op de Noordzee 500 PJ kunnen opwekken, 100 PJ op het land en 200 PJ met zonenergie. Voor de energietransitie hebben wij erbij nog warmte nodig uit geothermie en veeteelt en een warmtenet. Omdat iedere omgeving anders is kan niet een hoofd masterplan gemaakt worden maar wordt het landschap de regisseur van de techniek en de ruimtelijke ordening.

 

Peter Nieuwenhuisje van Tennet presenteert het energiesysteem in samenhang met de buurlanden. Door steeds meer duurzame stroom op te weken door zonnepanelen en wind hebben wij in de toekomst betere stroomlijnen en transformatorhuisjes nodig. Vandaag al moet het stroomnet invloeden van pieken en dalen uit de buurlanden op kunnen vangen. Om te investeren in een beter systeem zou er juridische zekerheid zijn wat RES niet kan bieden.

 

Hubert Boud van Alliander kijkt op wijkniveau met een voorbeeld van Amsterdam. Door wijken op te zetten met diverse afname van energie kunnen piekmomenten gereduceerd worden, zoals in de Sluisbuurt. Per locatie zijn er andere energiebronnen gunstiger. Een idee is energie community op te zetten om makkelijker afspraken te kunnen maken voer energieverbruik en samen gebruik te kunnen maken van duurzame warmtebronnen. Energiecoaches kunnen de community hierbij ondersteunen.

 

Een energiecoach kan een typisch huis onderzoeken met warmtefoto’s en luchtdruktests en kan de resultaten op de anderen huizen in de wijk projecteren. In individuele gesprekken kan de energiecoach voor ieder huishouden de beste energetische maatregel bepalen.

 

Brinkmeier Elands architecten werkt veel met particulieren en groepen. Zij hebben ervaring met het verduurzamen van woningen en willen deze kennis en kunde graag inzetten om samen met de mensen de wijk toekomstbestendig te maken.  

 

The governmental energy transition – together at work

 

On the 16th of April Ute Brinkmeier joined the congress of the government energy transition.

 

Vera Pieteman presents the why and how of the energy transition. In 2015 174 countries made a commitment about reducing CO2 production on the climate summit in Paris. The central government of the Netherland translated this enormous goal into reducing of 35 TWH energy into renewable energy and transforms 1,5 million houses into gas free houses. The central government divided the Netherlands into 30 energy regions because every region has different energy sources in the surroundings. They call this RES.

 

The landscape architect Dirck Simons did research to energy sources in the landscape and made maps of energy sources like sun, water, geothermic, wind, biomass. With the 3rd generation of the windmills he suggested that we can produce 500PJ on the North Sea, 100 PJ on the earth and 200PJ with the sun. To reach the energy transition we need the warm from the geo thermology, from the farmers and the heat-pipe-networks. The landscape is the director for the technical and the spatial planning.

 

Peter Nieuwenhuisje van Tennet presents the energy system connected with the connected countries. If we still produce more sustainable energy we need as a better electric network. The older lines are not stronger enough and we need more transformation houses to deal with energy peaks from incident of the neighbour countries. The RES gives not enough security to do such big investments.

 

Hubert Boud van Alliander is talking about the complexity of the energy transition and gives a case study from a new area in Amsterdam. We can reduce the peak moments to mix functions in the new area’s like in the Sluisbuurt. Every neighbourhoods have different effective energy sources. The idea is to setup energy communities to reduce the peak moments and to use together the natural heat sources. Energy couches can give advice to the communities.

 

A energy coach can do research for one typical house in that area and can talk with every household individual to find the best solution for their private situation.

 

 

Brinkmeier Elands architects has a lot of experiences to work together with private clients and with groups. They have a lot of knowledge about how to make your house more sustainable. They want to work together with this background to invest in a better future.